Lưu chuyển công việc nghiên cứu có ảnh hưởng tới năng suất và mức độ tác động?

Gali Halevi, Henk F. Moed và Judit Bar-Ilan

Gali Halevi là Giám đốc của Mount Sinai System Health Library, New York, Mỹ. Email: [email protected]. Henk F. Moed là giáo sư Khoa Máy tính, Kiểm soát và Quản trị kỹ thuật mang tên Antonio Ruberti, Đại học Sapienza of Rome, Ý. E-mail: [email protected]. Judit Bar-Ilan là giáo sư Khoa Khoa học Thông tin, Đại học Bar-Ilan, Ramat Gan, Israel. E-mail: [email protected].

Quá trình toàn cầu hóa của hoạt động khoa học và sự sẵn có của các nguồn tài nguyên trực tuyến có thể giúp tăng cường những quan hệ hợp tác quốc tế tiềm năng. Các nhà nghiên cứu đang tìm kiếm các cơ hội bên ngoài tổ chức và đôi khi bên ngoài đất nước của họ. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ các hình thức hợp tác khoa học linh hoạt này liệu có ảnh hưởng tích cực đến năng suất nghiên cứu và đến mức độ tác động của các công trình do họ công bố hay không. Một mặt, sự dịch chuyển có thể là tích cực nếu các nhà nghiên cứu tìm được những cơ hội mở rộng mạng lưới và kiến thức chuyên môn của họ trong các mối liên kết mới hoặc với một quốc gia mới. Mặt khác, thời gian cần thiết cho sự điều chỉnh và làm quen với mối liên kết hoặc quốc gia mới này lại có thể trì hoãn việc công bố các kết quả nghiên cứu mới. Ngoài ra, sẽ mất một khoảng thời gian để mối liên kết với một tổ chức mới được cộng đồng khoa học công nhận. Bằng cách sử dụng dữ liệu về kết quả đầu ra của các nhà nghiên cứu, những mối liên kết khoa học và tác động tổng thể của các công trình của họ, chúng tôi tìm cách xác định mức độ ảnh hưởng của sự dịch chuyển đối với “năng suất” làm việc của các nhà nghiên cứu – thể hiện ở số lượng công trình họ xuất bản; và mức độ “tác động” của các ấn phẩm này – thể hiện trong số lượng trích dẫn mà họ nhận được. Để tìm hiểu vấn đề này, chúng tôi đã thu thập dữ liệu về số lượng các liên kết, quốc gia, số lượng ấn phẩm và số lượng trích dẫn của 700 nhà nghiên cứu trong 10 ngành giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2015. Chúng tôi biên soạn một danh mục đa dạng gồm bảy ngành: (1) Khoa học thần kinh; (2) Cơ khí; (3) Nghệ thuật-Nhân văn; (4) Ung thư; (5) Địa chất môi trường; (6) Kinh doanh và (7) Các bệnh truyền nhiễm. Chúng tôi sử dụng hồ sơ nghiên cứu trên mạng SciVal™ (sản phẩm của Elsevier) để xác định các liên kết và quốc gia của các nhà nghiên cứu dựa trên ấn phẩm của họ. Chúng tôi nhận thấy những nhà nghiên cứu từng dịch chuyển giữa ít nhất hai liên kết, có năng suất (số lượng ấn phẩm) và tác động (số lượng trích dẫn) cao hơn. Các ngành học nhận được nhiều lợi ích nhất từ sự dịch chuyển các nhà nghiên cứu giữa các liên kết là Cơ khí; Ung thư; Nghệ thuật-Nhân văn và Các bệnh truyền nhiễm. Điều thú vị là trong các ngành như Ung thư và Các bệnh truyền nhiễm, chúng tôi không tìm thấy bất cứ trường hợp nào chỉ có một liên kết trong hồ sơ mô tả của các nhà nghiên cứu. Những tác giả dẫn đầu trong những ngành này có ít nhất hai liên kết trong hồ sơ của họ.

Sự dịch chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác dường như không có tác động tương tự như dịch chuyển giữa các liên kết. Có một số ngành như Môi trường địa chất, Nghệ thuật-Nhân văn và Kinh doanh thu được nhiều lợi ích hơn từ sự dịch chuyển giữa các nước của các nhà nghiên cứu so với những ngành khác. Điều này có thể là do các ngành này mang tính toàn cầu cao hơn.

Các kết quả trình bày trong nghiên cứu này giới hạn trong 7 ngành, với 100 tác giả hàng đầu trong mỗi ngành, tổng cộng là 700 tác giả.

Do đó, việc các nhà nghiên cứu dịch chuyển từ một liên kết này sang liên kết khác trong sự nghiệp của họ dường như là vô cùng quan trọng. Điều này có thể được giải thích là để tích lũy kinh nghiệm và mở rộng mạng lưới của họ. Số lượng các liên kết của một nhà nghiên cứu (cho dù hai hoặc ba) có thể không tạo ra một sự khác biệt lớn. Việc dịch chuyển giữa các nước dường như không có tác động đáng kể, ngoại trừ trong các ngành cụ thể như Nghệ thuật-Nhân văn, Kinh doanh và Địa chất môi trường.

Nhìn vào những xu hướng phổ biến nhất trong từng ngành, chúng tôi có thể tóm tắt như sau:

  • Khoa học thần kinh nhận được nhiều lợi ích nhất khi các nhà nghiên cứu dịch chuyển giữa hai liên kết và hai nước.
  • Cơ khí được nhiều lợi ích nhất khi các nhà nghiên cứu dịch chuyển giữa ba liên kết trong một quốc gia.
  • Ung thư được nhiều lợi ích nhất khi các nhà nghiên cứu dịch chuyển giữa hai liên kết trong một hoặc hai nước.
  • Kinh doanh được nhiều lợi ích nhất khi các nhà nghiên cứu dịch chuyển giữa hai hoặc ba liên kết trong hai quốc gia.
  • Nghệ thuật-Nhân văn được nhiều lợi ích nhất khi các nhà nghiên cứu dịch chuyển giữa ba liên kết trong hai quốc gia.
  • Địa chất môi trường được nhiều lợi ích nhất khi các nhà nghiên cứu dịch chuyển giữa hai hoặc ba liên kết trong hai nước.
  • Các bệnh truyền nhiễm được nhiều lợi ích nhất khi các nhà nghiên cứu dịch chuyển giữa hai liên kết trong một nước.

Các kết quả trình bày trong nghiên cứu này giới hạn trong 7 ngành, với 100 tác giả hàng đầu trong mỗi ngành, tổng cộng là 700 tác giả. Tiếp theo nên tiến hành nghiên cứu các tác giả trong từng ngành có năng suất trung bình hoặc thấp hơn trung bình. So sánh các tác giả có năng suất cao, trung bình và thấp có thể tiết lộ nhiều hơn về ảnh hưởng của tính dịch chuyển đối với kết quả đầu ra và tác động của công trình công bố. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng cho thấy mối quan hệ giữa tính dịch chuyển với năng suất và mức độ tác động không có tính khái quát cho tất cả các ngành học. Do đó, cần thiết xem xét từng ngành cụ thể hơn, bằng cách nghiên cứu các chuyên ngành trong từng ngành. Tổng hợp kết quả nghiên cứu các chuyên ngành từ dưới lên có thể làm sáng tỏ thêm các xu hướng chung trong ngành học như một tổng thể. Ngoài ra, nghiên cứu của chúng tôi chỉ giới hạn thời gian trong năm năm. Nghiên cứu những năm xa hơn về trước có thể làm sáng tỏ sự tiến hóa của tính dịch chuyển và ảnh hưởng của nó đến năng suất và tác động của nghiên cứu.