Quả nhiều C

Cóc đầu đinh và Cóc điệu đà ngồi “tám” trước khi vào slot.

- Cóc đầu đinh: Bà có biết quả nào có nhiều “C” nhất không?

- Cóc điệu đà: Tôi biết thừa. Quả cóc!

- Cóc đầu đinh: (Ngạc nhiên) Tại sao? 

- Cóc điệu đà: Vì “cóc” có hai chữ “C” lận mà.

Cóc đầu đinh