Chân không

Đang giảng bài, thấy Ếch Cốm say sưa nói chuyện, cô giáo gọi.

- Cô giáo: Cốm, em hãy cho cô biết cô đang giảng bài gì?

- Ếch Cốm: Dạ, cô giảng bài về... về... môi... trường... chân không ạ.

- Cô giáo: Thế, môi trường chân không là gì?

- Ếch Cốm: Thưa cô, môi trường chân không là môi trường không có dép, mỗi chân không.

- Cô giáo : (té xỉu)

Cóc mọt sách