Hội đồng tư vấn

Tạp chí International Higher Education có hội đồng tư vấn gồm các chuyên gia có tên tuổi trong lĩnh vực giáo dục đại học, giúp tạp chí đưa ra các vấn đề trong tâm, đề xuất các chủ đề và hỗ trợ tăng sự phổ biến rộng rãi của tạp chí. Hội đồng tư vấn gồm các thành viên:

Andrés Bernasconi, Pontifcal Catholic University of Chile, Chile
Eva Egron-Pollack, Former Secretary General, International Association of Universities, France
Ellen Hazelkorn, BH Consulting Associates, Ireland
Jane Knight, University of Toronto, Canada
Marcelo Knobel, University of Campinas, Brazil
Betty Leask, La Trobe University, Australia
Nian Cai Liu, Shanghai Jiao Tong University, China
Laura E. Rumbley, European Association for International Education, the Netherlands
Jamil Salmi, Global Tertiary Expert, Colombia
Damtew Teferra, University of KwaZulu-Natal, South Africa
Akiyoshi Yonezawa, Tohoku University, Japan
Maria Yudkevich, National Research University Higher School of Economics, Russia