Các ấn phẩm mới

Clancy, Patrick.  Irish  Higher  Education: A Comparative Perspective. Dublin: Institute of Public Administration, 2015. 325 pp. Euros 28. ISBN 978-1-910393-04-8. Website: www.ipa.ie

Tập sách độc đáo này phân tích toàn diện nền giáo dục đại học Ireland theo góc độ so sánh (chủ yếu là châu Âu), cung cấp các thông tin thống kê cũng như thông tin chi tiết. Cuốn sách có các chủ đề về mở rộng và đa dạng hóa giáo dục đại học từ góc nhìn Ireland và rộng hơn, về việc tiếp cận giáo dục, tuyển sinh, giữ chân sinh viên, trải nghiệm của sinh viên, nghề nghiệp nhà giáo, giáo dục đại học và thị trường lao động, các vấn đề tài chính cùng những nội dung khác.

Cloete, Nico, Peter Maassen, and Tracy Bailey, eds. Knowledge Production: Con­ tradictory Functions in African Higher Education. Cape Town, South Africa: African Minds Publishers, 2015. 295 pp. (pb). ISBN 9781920677855. Website: www.africanminds.org.za.

Cuốn sách này phân tích các khía cạnh liên quan đến yếu tố phát triển, chủ yếu tại tám trường đại học nghiên cứu dẫn đầu ở cận Sahara – châu Phi. Một số chủ đề được xem xét trong các chương dựa trên dữ liệu là hiệu suất của các trường đại học, vai trò của Nam Phi như một trung tâm đào tạo tiến sĩ cho châu Phi, các chính sách khuyến khích học thuật để tạo lập tri thức ở Mozambique và Kenya, sự tham gia của sinh viên vào hoạt động công dân, vai trò của các Hội đồng khoa học ở châu Phi – cùng những nội dung khác.

Dougherty, Kevin J., and Rebecca S. Na- tow. The Politics of Performance Funding for Higher Education: Origins, Discontinua­ tions, and Transformations. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2015. 257  pp.  (hb).  ISBN  978-1-4214-16908. Website: www.press.jhu.edu.

Kinh phí đặt hàng là nguồn tài chính của nhà nước hỗ trợ cho giáo dục đại học công lập để thực hiện các công việc với kết quả cụ thể. Dựa trên thực tiễn tại 8 bang của Mỹ, các tác giả xem xét các khoản kinh phí đặt hàng được định nghĩa và tính toán như thế nào, ảnh hưởng ra sao đến nguồn tài trợ. Trọng tâm của cuốn sách là các khía cạnh chính sách liên quan đến chủ đề này.

Gerber, Larry G. The Rise and Decline of Faculty Governance: Professionalism and the Modern American University. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2015. 250 pp. $29,95 (pb). ISBN 978-1-4214-1462-1. Website: www.press.jhu.edu.

Một cái nhìn lịch sử tổng quan về thực trạng chia sẻ quản trị trong các trường đại học Mỹ. Cuốn sách này cho thấy khi các trường đại học Mỹ trở nên chuyên nghiệp hơn thì sức mạnh và quyền lực của các giảng viên bị suy giảm. Các giảng viên đã trở nên chuyên nghiệp hơn trong thế kỷ 19 và điều này đã tăng cường sức mạnh và quyền lực của họ trong các trường đại học. Tuy nhiên gần đây, với việc ”doanh nghiệp hóa“ và mở rộng giáo dục đại học, các giảng viên đã mất dần quyền lực của mình.

Geuna, Aldo, and Federica Rossi. The University and the Economy: Pathways to Growth and Economic Development. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2015. 208 pp. $120 (hb). ISBN 978-1-78254-948-2. Website: www.e-elgar.com.

Bản phân tích về các phương thức tham gia đóng góp khác nhau của trường đại học vào phát triển kinh tế. Cuốn sách này xem xét cả khía cạnh tác động của các trường đại học vào kinh tế và khía cạnh kinh tế nội bộ trong các trường đại học. Trong số các chủ đề được xem xét có nội dung về chuyển giaotri thức giữa đại học và doanh nghiệp, giáo dục đại học và phúc lợi kinh tế, vai trò kinh tế và tác động của các nghiên cứu trong trường đại học – cùng những nội dung khác.

Hall,  Budd,  Rajesh  Tandon,  and Crystal Tremblay, eds. Strengthening Community­University     Research Partnerships: Global Perspectives. Victoria, Canada: University of Victoria, 2015. 305 pp. (electronic edition only). ISBN   978-1-55058-562-9.   Website: www.unescochair-cbrsr.org.

Với việc tập trung xem xét các quan hệ giữa đại học với cộng đồng, tập sách này cung cấp một phân tích tổng thể về xu hướng toàn cầu với một loạt các ví dụ thực tiễn của Argentina, Brazil, Canada, Ấn Độ, Nam Phi, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Uganda và những nước khác. Các ví dụ đưa ra cho phép thảo luận về các quan hệ đối tác và liên kết theo các mô hình khác nhau.

Jenkins, Laura Dudley, and Michelle S. Moses, eds. Affirmative Action Matters: Creating Opportunities for Students Around the World. Abingdon, UK: Routledge, 2014. 221 pp. (hb). ISBN 978-0-415-50807-0. Website: www. routledge.com/education.

Thảo luận toàn cầu về sáng kiến Hành động Khẳng định (Affirmative Action – nâng đỡ các thành phần thiểu số hay sắc tộc bị thiệt thòi), tên của chương trình được đưa ra nhằm cải thiện tình hình kỳ thị chủng tộc, giới tính hoặc các nhóm thiểu số khác trong giáo dục đại học. Cuốn sách này cung cấp các ví dụ thực tiễn cũng như tổng quát về quan điểm các quốc gia liên quan đến vấn đề này. Trong số các nước đưa ra có Nam Phi, Ethiopia, Hoa Kỳ, Brazil, Ấn Độ và Bulgaria. Bạn đọc cũng được cung cấp một thư mục hữu ích về chủ đề này.

Keenan, James F., SJ. University Ethics: How Colleges Can Build and Benefit from a Culture of Ethics. Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2015. 281 pp. (hb).   ISBN   978-1-4422-2372-1. Website: www.rowman.com.

Tác giả Keenan cho rằng vấn đề đạo đức thường không được xem xét kỹ trong bức tranh giáo dục đại học Mỹ và cổ vũ một cuộc thảo luận tích cực hơn nhằm phân tích các khía cạnh đạo đức trong đời sống đại học. Ông đặc biệt tập trung vào các khía cạnh đạo đức liên quan đến gian lận trong các viện nghiên cứu, các hành vi học thuật sai trái, việc đa dạng chủng tộc, điền kinh, giới tính và những nội dung khác.